Natuur- en Landschappentuin Zoetermeer

lid

Lid

Westerpark,
2716 DZ Zoetermeer
Zuid-Holland
info@vriendennatuurtuinzoetermeer.nl
Website: http://www.vriendennatuurtuinzoetermeer.nl

20181027-natuurtuin-5043-hdr

Contactpersoon:
Ep Booneman 079 3200257/06 12080764 voorzitter@vriendennatuurtuinzoetermeer.nl

Openingstijden:

De Natuur- en Landschappentuin Zoetermeer (Natuurtuin) is altijd open, behalve in de maanden december en januari.

Ligging en bereikbaarheid:

Op een eiland in het midden van het Westerpark te Zoetermeer.

Dichtstbijzijnde halte OV:

  • bus 30, Zoetermeer Centrum West – Naaldwijk, halte Westerpark
  • Randstadrail lijn 3 en 4 Halte Voorweg Laag of Voorweg Hoog – op 15 min. loopafstand
  • fietsen en lopen: verschillende ingangen in het Westerpark – volg borden ’t Westpunt/Natuurtuin
  • auto: parkeergelegenheid Toeristisch Overstap Punt TOP Westerpark bij Bowling Westerpark/Heuvelweg – 10 min. loopafstand

en Turfberg ter hoogte van huisnummer 1 – loopafstand: 5 min.

Toegang

  • (nog) niet toegankelijk voor rolstoel- of scootmobiel-gebruikers. De verwachting is dat in 2020 een deel van de Natuurtuin toegankelijk wordt voor deze groep gebruikers.
  • Honden zijn niet toegestaan.

Natuur- en Landschappentuin Zoetermeer

In de winter van 1977 – 1978 is in een nieuw aan te leggen park (Westerpark) aan de westkant van Zoetermeer een heemtuin ontwikkeld van bijna 2 ha groot. De opzet van het ontwerp ging uit van een sterke wisselwerking met de directe omgeving. Vóór die tijd werd gedurende enkele eeuwen deze grond gebruikt als landbouwgrond.

Bij het gemeentelijke ontwerp (R. De Vries en F. Cardinaal) is uitgegaan van landschapselementen die in de omgeving van Zoetermeer voorkomen of voorkwamen, zoals: rietland, een griend, sloten, bloemrijke dijken, akkers, een veenplas, hooiland, struweel, een boerenerf met boomgaard en een terrassenlandschap. Het ontwerp ging uit van twee grondsoorten: klei en veen. De kleigrond was al aanwezig en het veen is uit België aangevoerd.

Veel aandacht is besteed aan een gesloten watercirculatie-systeem. Door middel van aanvankelijk twee windmolens, die later vervangen werden door een elektropomp, werd water opgepompt om het hoger gelegen veengebiedje voldoende van water te voorzien. Via het terrassenlandschap stroomde het water weer omlaag.

In de beginjaren is de tuin beheerd als heemtuin/wilde plantentuin. Er zijn soorten vanuit “Plantengemeenschappen in Nederland” aangeplant en gezaaid. Het beheer was vooral gericht op het in stand houden van soorten.

Later – vanaf 1981 – werd de tuin als natuurtuin beheerd en ontwikkeld binnen de randvoorwaarden van het natuurlijk beheer. In die periode heeft de tuin naam gemaakt als proeftuin voor natuurlijk groenbeheer. Ook is toen begonnen met het geven van rondleidingen voor publiek.

De Natuurtuin wordt nog steeds op een natuurlijke manier beheerd. Elk landschapstype vereist eigen kleinschalig maatwerk. De hoogteverschillen, de grondsoorten en het waterpeil bepalen welke flora en fauna gedijen. Waar nodig wordt ingegrepen, want één van de belangrijkste doelstellingen, zie: www.vriendennatuurtuinzoetermeer.nl van de tuin blijft: het laten zien van de verschillende landschapstypen die in en rondom Zoetermeer voorkomen of voorkwamen.

Sinds 2018 heeft de Stichting Vrienden van de Natuur- en Landschappentuin de meeste beheertaken van de gemeente Zoetermeer overgenomen, hierin tot 2020 bijgestaan door een gemeentelijke beheerder in deeltijd. Voor een groot deel van de werkzaamheden wordt een beroep gedaan op ongeveer 20 vrijwilligers.

Het beheer wordt uitgevoerd volgens een beheer- en ontwikkelplan. Voor de grote infrastructurele werkzaamheden en beheertaken wordt samengewerkt met een aannemer.

Faciliteiten

  • Een wandelroute van ca 1 uur (rode paaltjes). Op de route staan kantelborden met informatie. Plattegrond bij de ingang van de tuin.
  • ’t Westpunt, koffieruimte vrijwilligers en kleine expo-ruimte van diverse natuur- en milieu-organisaties: geen vaste openingstijden.
  • Elke 4e zondag van de maand is er om 14.00 uur een gratis rondleiding door Natuurtuingidsen. Vrijwillige bijdrage welkom. Ook rondleidingen voor groepen op afspraak (25,00 euro per uur/per gids) – info@vriendennatuurtuinzoetermeer.nl
  • De Natuurtuin is deelnemer aan zowel de landelijke Natuurwerkdag (1e zaterdag van november) en NL Doet (2e vrijdag en/of zaterdag van maart)