Natuurpark De Groene Long

Oudstrijderslaan , 1
8520 Kuurne
België
groene.long@kuurne.be
Website: http://www.kuurne.be/vrije-tijd/toerisme/domeinen/de-groene-long

Contactpersoon:
Danny de Pypere, beheerder park, 0032-(0)476-936871

Openingstijden:

Van zonsopgang tot zonsondergang

Ligging en bereikbaarheid:

Kuurne ligt ten noorden van Kortrijk in de provincie West-Vlaanderen. Het natuurpark is centraal gelegen tussen de Steenovenstraat, de Weidenstraat en de Bavikhoofsestraat. De Hoofdingang is aan de Oudstrijderslaan. Openbaar vervoer: NMBS-station Kortrijk, buslijn 727-3, halte Kruiske (blauw, Kuurne St. Pieter) of buslijn 727-1, halte Kruiske.

Toegang

Gratis. Honden aan de lijn

Natuurpark De Groene Long

Begin jaren 1990 kocht de gemeente Kuurne een stuk akker- en weiland van 7,2 ha aan, dat bestemd was voor woningbouw. Het bestemmingsplan werd gewijzigd, waardoor het gebied een groene bestemming kreeg. Voor het ontwerp van het natuurrijke park werkte het bureau van tuin- en landschapsarchitect Jean-François Van den Abeele samen met bioloog Johan Heirman. Deze laatste heeft bij de voorstudie de geschiktheid van het terrein voor bepaalde vegetaties aangeduid. Deze geschiktheidskaarten gaven de krijtlijnen aan waarbinnen het ontwerp moest blijven. Bij dit ontwerp is gestreefd naar een evenwicht tussen ecologische, educatieve en recreatieve functies. Door het uitvoeren van een aantal grondwerken werd meer variatie in het reliëf gecreëerd (speelberg, heuvel met vleermuizenkelder, holle weg, moeras). Op een groot deel van het terrein is de voedselrijke grond afgegraven, zodat de arme, lichte zandleembodem aan de oppervlakte kwam. Hierdoor kreeg men een terrein met geschikte uitgangspunten voor een gevarieerde en contrastrijke vegetatie met zowel natte en droge als voedselarme en voedselrijke milieus, met hun geleidelijke overgangen. Op de plaats waar enige kwel aanwezig was, werd een langgerekte, samenhangende waterpartij met poelen en moerassen gerealiseerd. De centrale sloot met knotwilgen, die deel uitmaakt van deze waterpartij, deelt het park in tweeën. De meer actieve functies (ontmoetingsplein, speelheuvel, onkruidenakker, hoogstamboomgaard met schapen) zijn gegroepeerd in die zones die minder geschikt waren voor schralere begroeiingen. De zones met een natuurlijker karakter (bos, struweel, ruigte en graslanden) zijn in de hiervoor meer geschikte helft van het park gesitueerd. In het kalkgrasland komen o.a. reseda, wede en wilde cichorei voor. Andere aanwezige elementen zijn: een oude bewoningssite met omwalling, een ijsvogelwand, een ezelweide, een observatiehut, rietvegetatie, houtwallen en een aantal speelhutjes van vlechtwerk met wilgen en riet. Het extensieve beheer van de hooilanden bestaat voornamelijk uit maaien en afvoeren van het maaisel.

Faciliteiten

In september 2001 werd het prachtige educatieve centrum ‘Het Slot’ officieel geopend. Bezoekers van het park kunnen hier informatie verkrijgen. Tevens verzorgt men o.a. educatie voor scholen en cursussen voor natuurverenigingen. Het telefoonnummer van het centrum is 0032-(0)56-440205.