Natuurtuin ‘Wolfslaar’

Charlotte Cuypersdreef,
Breda
Noord-Brabant
m.hoftijzer@breda.nl

Contactpersoon:
Merlijn Hoftijzer

Openingstijden:

Het hele jaar dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang

Ligging en bereikbaarheid:

Informatie en wegwijs bij de Boerderij Wolfslaar aan de Wolfslaardreef 95, aan de zuidkant van Breda.

Openbaar vervoer: NS-station Breda, buslijn 132 (2x per uur) Allerheiligenweg, daarna nog een kleine 10 min. richting Boerderij Wolfslaar lopen.

Fietsverhuur: NS-station Breda, 076-5210501.

Toegang

Gratis. Honden aan de lijn

Natuurtuin ‘Wolfslaar’

 

De natuurtuin Wolfslaar is in 1998 aangelegd als deelproject van het convenant Natuurontwikkeling Bavelsche Leij. De dienst Stadsbeheer had hiertoe enkele jaren daarvoor een terrein van ca. 3 ha verworven dat tot die tijd deel had uitgemaakt van zwembad Wolfslaar.

Bij de aanleg van het zwembad in de jaren 1960 werd aan drie zijden een 5 m brede houtsingel aangelegd. Aan de oostzijde van de huidige natuurtuin werd een 1 m diepe kanovijver gegraven met een bodem van kunststoffolie.

De natuurtuin heeft als doel het laten zien, welke natuur er in en om Breda te vinden is en een bijdrage te leveren aan de natuur- en landschapsontwikkeling van het beekdal.

Het ontwerp van de natuurtuin door Rob van Bergen is afgeleid van de dwarsdoorsnede door een beekdallandschap. Door gerichte afgraving en ophoging is een herverdeling van voedselrijke en voedselarme grond bewerkstelligd, waarbij ernaar gestreefd is, zoveel mogelijk stabiele gradiënten te creëren met geleidelijke overgangen tussen voedselarm/voedselrijk en nat/droog.

Het middengedeelte en een deel van de tot dan toe loodrechte oevers van de roeivijver werden gedeeltelijk opgevuld met zand, zodat een moerasje en glooiende oevers ontstonden. Een deel van de bestaande struikenbeplanting werd gerooid en de bouwvoor van dit gedeelte is verwijderd zodat een goede uitgangssituatie ontstond voor de ontwikkeling van een heidegebied.

De overlaat van de vijver naar de Bavelsche Leij werd buiten werking gesteld en het overtollige water wordt geïnfiltreerd in een tweetal poelenstelsels.

Het bos is beplant met inheems tweejarig bosplantsoen; oude bomengroepen zijn in het bos opgenomen.

Voor het overige dienen flora en fauna zich in principe spontaan te ontwikkelen. Uitzonderingen vormen de afgeplagde omgeving van het bovenste poelenstelsel, dat is ingezaaid door het verspreiden van natte-heideplagsel; de hoge terreinen met struikheideplagsel en enkele cultuurelementen als het dak van de vleermuizenkelder en het amfitheater.

Het voormalige restaurant van het zwembad is gedeeltelijk gesloopt en bedekt met een berg grond. Het zo vorstvrij gemaakte gebouw is bestemd om te dienen als winteronderkomen voor vleermuizen.

In een opgeworpen heuvel is een klein amfitheater gebouwd dat plaats biedt aan 100 mensen. Op deze manier ontmoeten natuur en cultuur elkaar. Ook is er beeldende kunst te zien. De randen van het gebied zijn met bos begroeid en vertonen hoogteverschillen van enkele meters. Deze hoogteverschillen vormen samen met de gradiënten de basis voor een structuurrijke en soortenrijke flora en fauna.

Het beheer bestaat voornamelijk uit het verschralen van gebieden. De grazige vegetaties worden eens per jaar gemaaid en het maaisel afgevoerd; de heideachtige vegetatie wordt zeer extensief beheerd.

In het bos wordt, afgezien van het opruimen van over paden gevallen bomen, niets gedaan. Op een paar plekken (amfitheater, vleermuizenkelder en paden) is het beheer intensiever.

Het beheer is voornamelijk in handen van een tiental vrijwilligers; zware klussen worden uitbesteed aan de eco-ploeg van de gemeente Breda. Ook zijn vrijwilligers actief bij het monitoren van diergroepen, landschappelijke ontwikkeling en van abiotische aspecten (grondwaterstanden bijv.).

 

Faciliteiten

Rondleidingen zijn mogelijk op aanvraag.

In de nabijgelegen Boerderij Wolfslaar aan de Wolfslaardreef 95 zijn materialen voor veldonderzoek in de tuin verkrijgbaar, evenals koffie en thee. Er zijn wisseltentoonstellingen. Boeken en tijdschriften zijn er ter inzage.

Op het terrein is een educatieve boerderij aanwezig. Openingstijden Boerderij Wolfslaar: dinsdag t/m vrijdag van 9-17 uur, maandag gesloten.